Dotacje na innowacje

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-16-002/10-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem optymalizacji wymiany handlowej pomiędzyBareks Sp. z o.o. i partnerami”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Opis projektu:
Projekt polega na wdrożeniu nowej dla Wnioskodawcy platformy B2B, mającej na celu umożliwienie integracji i automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

Cel projektu:
Podstawowym celem jest osiągnięcie innowacyjności organizacyjnej zarządzania procesami handlowymi poprzez usystematyzowanie oraz automatyzację i przyspieszenie przepływu informacji pomiędzy Beneficjentem i jego Partnerami, w wyniku czego nastąpi wzrost obrotów między kontrahentami, zmniejszenie kosztów obsługi, przyspieszenie procesów ofertowania i informowania na temat specyfikacji i dostępności produktów, jak również automatyzacja procesów rozliczania.

Okres realizacji projektu:
06.12.2010-31.03.2011. Okres realizacji przedłużono do: 30.06.2011