Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe .

  1. Administratorem   danych osobowych  jest: BAREKS  spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  w Gierałcicach , Gierałcice 170A , 48-340 Głuchołazy, e-mail  nysa@bareks.pl
  2. Cele i podstawy przetwarzania: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana   przed zawarciem umowy  (podstawa prawna  art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania ciążących na  Spółce obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych , przepisów z zakresu rachunkowości , z danych tych Spółka będzie  korzystać przez czas wykonywania  obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Spółce  przechowywać dane (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. Odbiorcy danych: BAREKS  sp, z o.o. w Gierałcicach 170A , 48-340 Głuchołazy,  , podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
  4. Okres przechowywania danych: będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów zawartej umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  5. Przysługujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania,  prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pani/Pan , że  dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa – skargę można  wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych :

Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy przez Spółkę. Konsekwencją niepodania  danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.